Публікації 2018 року


Види публікацій

Статті у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, за останні 3 роки, у розрахунку на одного наукового працівника, одиниць/осіб
1

“Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні”. Випуск 1 (35) 2018 рік. Стаття Юдіна О.Ю., “Метод визначення критичності галузевих інформаційно-телекомунікаційних систем”. (стор. 80). У мережі не публікується.

2

Науково-технічний журнал «ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА», № 3(1/2018), с. 58-63., 2018, Щодо оцінки безпеки атомних станцій України, Азаров С.І., Сидоренко В.Л., Задунай О.С.

 http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/6391/1/58-63.pdf
3

Збірник наукових праць «Новітні технології» випуск 1(5) 2018. – с. 13-22, 2018, Прогнозування ризику виникнення надзвичайних ситуацій, Задунай О.С., Азаров С.І.

 http://www.unt.kiev.ua/docs/Zbirnyk_1(5)_2018.pdf
4

Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки» Том 29 (68) №1 2018 Частина 1 – с.11-16, 2018, Перспективи використання безпілотних літальних апаратів під час проведення ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, Азаров С.І., Сидоренко В.Л., Задунай О.С.

 http://tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/1_2018/part_1/1-1_2018.pdf
5

Збірник наукових праць «Екологічна безпека та природокористування». Випуск 2 (26), квітень-червень 2018 – с.34-42, 2018, Analysis of the stability of water bodies to the action of destabilizing factors., (Аналіз стійкості водних об'єктів до дії дестабілізуючих факторів), Азаров С.І., Задунай О.С.

 https://itgip.org/wp-content/uploads/2018/08/екол-зб-№26.pdf
6

Науково-практичний журнал «Екологічні науки». Випуск 1(20), том 1, 2018. – С.57-65. 2018 Аналіз факторів техногенного впливу АЕС на довкілля, Азаров С.І., Сидоренко В.Л., Задунай О.С.

 http://ecoj.dea.kiev.ua/archives/2018/1/part_1/11.pdf
7

«Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки». Том 29 (68) № 3, 2018. – С.56-60. 2018 Моделювання процесу тепломасообміну в сховищі відпрацьованого ядерного палива Азаров С.І., Сидоренко В.Л., Задунай О.С.

 http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/3_2018/part_2/12.pdf
8

Математичне моделювання в економіці, №2(11) – 2018, С. 84-92 2018 Проблеми аналізу ризику проявлення небезпечних процесів та оцінка економічного збитку в межах сельбищної території Азаров С.І., Сидоренко В.Л., Задунай О.С.

 https://www.mmejournal.in.ua/index.php/mmejournal/issue/view/18/21
9

Проблеми загальної енергетики, №2(53) – 2018, С. 28-35 2018 Застосування системного аналізу в сфері поводження з радіоактивними відходами Азаров С.І., Сидоренко В.Л., Задунай О.С.

 http://pge.org.ua/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=506&lang=ua
10

Збірник наукових праць «Екологічна безпека та природокористування». Випуск 4 (28), 2018 – с.56-65 2018 Biospheric processes forecasting by the means of synergetics. (Прогнозування біосферних процесів за допомогою синергетики) Азаров С.І., Задунай О.С.

 http://es-journal.in.ua/article/view/155939/155395
11

Збірник наукових праць «Новітні технології», випуск 2(6), Київ, 2018. – С.6-15. 2018 Аналіз системних ризиків під час виникнення надзвичайних і кризових ситуацій Задунай О.С., Азаров С.І.

 http://unt.kiev.ua/docs/zbirnyk_2-6_2018/zbirnyk_2-6_2018.pdf
12

Математичне моделювання в економіці, №3(12) – 2018, С. 71-79 2018 Методичний підхід до ідентифікації еколого-економічного ризику промислової діяльності  Сидоренко В.Л., Задунай О.С., Азаров С.І.

 https://www.mmejournal.in.ua/index.php/mmejournal/issue/view/19/22
13

Екологічні проблеми, № 3(9) 2018 – с.179-182 2018 Analysis of radiological indicators in the process of environmental certification of the Chornobyl exclusion zone territory Азаров І.С. Задунай О.С.

 http://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2019/feb/15563/5.pdf
14

Екологічні науки. – Вип. 4(23), – С. 5‑9. 2018 Моделювання стійкості екосистеми Азаров С.І., Задунай О.С.

 http://ecoj.dea.kiev.ua/archives/2018/4/3.pdf
15

Вісник ЛДУБЖД, №18, 2018, с.81-88 2018 Оцінка вибухопожежної небезпеки в процесі зберігання відпрацьованого ядерного палива Азаров С.І., Сидоренко В.Л., Задунай О.С.

 https://journal.ldubgd.edu.ua/index.php/Visnuk/article/view/901/958
16 Збірник наукових праць «Надзвичайні ситуації: попередження та ліквідація», №3/2018, с.5-14 2018 Аналіз пожежної безпеки під час зберігання  Відпрацьованого ядерного палива Азаров С.І., Сидоренко В.Л., Задунай О.С.
17

Методика побудови системи управління інформаційною безпекою на об’єктах критичної інфраструктури Національна академія наук України. Інститут проблем моделювання в енергетиці. Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць. Випуск 81 Гончар С.Ф.

 http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mtit_2017_81_4.pdf
18 Система управління інформаційною безпекою. Аналіз нормативної бази. Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, 2018 Гончар С.Ф., Леоненко Г.П.
19 Практичні аспекти побудови комплексної системи захисту інформації. Кібербезпека енергетики, 2018 Гончар С.Ф.
20 Застосування систем управління інформаційною безпекою на об’єктах критичної інфраструктури. Інформаційна безпека України, 2018 Гончар С.Ф.
21

Нормативний аспект побудови та впровадження системи управління інформаційною безпекою на об’єктах критичної інфраструктури Національна академія наук України. Інститут проблем моделювання в енергетиці. Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць. Випуск 82, с. 40 – 48 Гончар С.Ф. Оніськова А.В.

 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&v%2Fj-pdf%2FMtit_2018_82_8.pdf&usg=AOvVaw2YyhdjGdw_jxieJ19LvPM9
22

Модель загроз для захищеного вузлу Інтернет доступу Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки Гончар С.Ф.

 http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/4_2018/part_1/29.pdf
23

Модель порушника для захищеного вузлу Інтернет доступу Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки Гончар С.Ф. Оніськова А.В.

 http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/5_2018/part_1/26.pdf
24

Аналіз механізмів безпеки системи управління базами даних ORACLE DATABASE 12C ENTERPRISE EDITION Національна академія наук України. Інститут проблем моделювання в енергетиці. Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць. Випуск 85 Гончар С.Ф.

 http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mtit_2018_85_17.pdf
25

Підсистема управління доступом системи управління базами даних ORACLE DATABASE 12C ENTERPRISE EDITION Національна академія наук України. Інститут проблем моделювання в енергетиці. Моделювання та інформаційні технології. Збірник наукових праць. Випуск 84

 http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Mtit_2018_84_12.pdf

Контакти